ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துவோம்..1 யோவான் 3:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: