கடவுளாகிய ஆண்டவர் உன்னை உயர்த்துவார். இ.சட்டம்.28:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: