கடவுளால் எல்லாம் இயலும்.மாற்கு 10:27.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: