கடவுளிடம் அடைக்கலம் புகுவோர் அனைவரும் பேறுபெற்றோர். திருப்பாடல்கள் 2:12.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: