இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : கடவுளை யாரும் என்றுமே கண்டதில்லை; தந்தை யின் நெஞ்சத்திற்கு நெருக்கமானவரும் கடவுள் தன்மை கொண்டவருமான ஒரே மகனே அவரை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். யோவான் 1 : 18.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: