கடவுள் அவரது அன்பினால் நமக்கு புத்துயிர் அளிப்பார்.செப்பனியா 3:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: