கடவுள் ஒருவரே எல்லா மனிதர்களின் இருதயத்தை அறிந்தவர்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: