கடவுள் தமது பேரன்பால் நம்மை எதிர்கொள்ள வருவார்.தி.பா 59 : 10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: