கடவுள் நமக்கு இருமடங்கு நன்மைகளை இன்றே தருவார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: