கடவுள் நமக்கு குறித்துள்ளதை நிறைவேற்றுவார்.யோபு 23:14.

You may also like...

1 Response

  1. sam says:

    I like this and iam change

Leave a Reply

%d bloggers like this: