கடவுள் நமக்கு விதித்த வழிகளில் நடப்போம்.இ.ச ; 5 – 33

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: