கடவுள் நமக்கு விதித்த வழிகளில் நடப்போம். இணைச்சட்டம் 5:33.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: