கடின உள்ளமும், மண விலக்கும் !

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: