கண்ணின் மணியென நம்மை காத்தருளினார்.இ.சட்டம் 32:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: