“கனியற்ற அந்தகாரக் கிரியைகளுக்கு உடன்படாமல், அவைகளைக் கடிந்துகொள்ளுங்கள். “எபேசியர் 5:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: