கன்மலையிலிருந்து நீரோட்டங்களைப் புறப்படப்பண்ணி, தண்ணீரை நதிபோல ஓடிவரும்படி செய்தார். சங்கீதம் 78:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: