“கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்குத் துணைசெய்கிறார்; ஆகையால் நான் வெட்கப்படேன்; “ஏசாயா 50:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: