“கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார். “நீதிமொழிகள் 10:22

You may also like...

1 Response

  1. Jenifa says:

    Jesus please forgive our sins and please give me some new way

Leave a Reply

%d bloggers like this: