“கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐசுவரியத்தைத் தரும்; அதனோடே அவர் வேதனையைக் கூட்டார்.”நீதிமொழிகள் 10:22

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: