கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம். நீதிமொழிகள் 18:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: