கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். ஏசாயா 53:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: