“கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார்.”சங்கீதம் 115:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: