கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பதே உங்களுடைய பெலன். நெகேமியா 8:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: