“கர்த்தரே ஆவியானவர்; கர்த்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலையுமுண்டு.”II கொரிந்தியர் 3:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: