கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது. சங்கீதம் 118:29

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: