“கர்த்தரை நம்பியிருக்கிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்துகொள்ளும்.’சங்கீதம்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: