கர்த்தர்தாமே உனக்கு முன்பாகப் போகிறவர், அவர் உன்னோடே இருப்பார். உபாகமம்: 31:8

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: