கர்த்தர் அவர்களுக்கு உதவிசெய்து, அவர்களை விடுவிப்பார்; சங்கீதம் 37:40

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: