“கர்த்தர் உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும், உன் தேவனே உனக்கு மகிமையுமாயிருப்பார்.”ஏசாயா 60:19

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: