“கர்த்தர் உன்னைக் காக்கிறவர்; கர்த்தர் உன் வலதுபக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார்.”சங்கீதம் 121:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: