கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து, உன்னைக் காக்கக்கடவர். எண்ணாகமம் 6:24

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: