“கர்த்தர் உன்னை எல்லாத் தீங்குக்கும் விலக்கிக் காப்பார்; அவர் உன் ஆத்துமாவைக் காப்பார்.”சங்கீதம் 121:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: