“கர்த்தர் எனக்குச் சகாயர், நான் பயப்படேன், மனுஷன் எனக்கு என்னசெய்வான்”எபிரெயர் 13:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: