“கர்த்தர் எனக்கு நன்மை செய்தபடியால் அவரைப் பாடுவேன்.”சங்கீதம் 13:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: