“கர்த்தர் எல்லாக் காரியங்களிலும் உனக்குப் புத்தியைத் தந்த”2 தீமோத்தேயு 2:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: