கர்த்தர் எல்லார்மேலும் தயவுள்ளவர்; சங்கீதம் 145:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: