கர்த்தர் சகல நோய்களையும் உன்னைவிட்டு விலக்குவார்; உபாகமம் 7:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: