கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறுமளவும் அவருடைய வசனம் அவனைப் புடமிட்டது.சங்கீதம்105:19

You may also like...

1 Response

  1. Pearl Belair says:

    Very interesting information!Perfect just what I was searching for!

Leave a Reply

%d bloggers like this: