“கர்த்தர் தமது பார்வைக்கு நலமானதைச் செய்வாராக”II சாமுவேல் 10:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: