கர்த்தர் தம்மில் அன்புகூருகிற யாவரையும் காப்பாற்றி, துன்மார்க்கர் யாவரையும் அழிப்பார். சங்கீதம் 145:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: