கர்த்தர் துஷ்டரின் தண்டாயுதத்தையும், அரசாண்டவர்களின் செங்கோலையும் முறித்துப்போட்டார். ஏசாயா 14:5

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: