கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்; நம்முடைய தேசமும் தன் பலனைக் கொடுக்கும். சங்கீதம் 85:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: