“கர்த்தர் விழுகிற யாவரையும் தாங்கி, மடங்கடிக்கப்பட்ட யாவரையும் தூக்கிவிடுகிறார்.”சங்கீதம் 145:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: