“கர்த்தாவே, உம்மைத் தேடுகிறவர்களை நீர் கைவிடுகிறதில்லை;”சங்கீதம் 9:10

You may also like...

1 Response

  1. Giri Chander says:

    நீர் வாழும் கடவுளின் மகன்

Leave a Reply

%d bloggers like this: