கர்த்தாவே, என் சத்துருக்களுக்கு என்னைத் தப்புவியும்; உம்மைப் புகலிடமாகக் கொள்ளுகிறேன். சங்கீதம் 143:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: