“கர்த்தாவே, என் வாய்க்குக் காவல் வையும்; என் உதடுகளின் வாசலைக் காத்துக்கொள்ளும்.”சங்கீதம் 141:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: