“கர்த்தாவே, பலமுள்ளவனுக்காகிலும் பலனற்றவனுக்காகிலும் உதவிசெய்கிறது உமக்கு லேசான காரியம்;”2 நாளாகமம் 14:11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: