காலைதோறும் அவர் என்னைத் தட்டி எழுப்புகிறார். ஏசாயா 50 : 4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: