குறைவான மன்னிப்பு, குறைவான அன்பு !

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: