“கூப்பிடுகிற எளியவனையும், உதவியற்ற சிறுமையானவனையும் அவர் விடுவிப்பார்.”சங்கீதம் 72:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: